Poslovna 2023. godina bila je izuzetno uspješna za CKB. Dostignuća ove banke  i njene visoko postavljene standarde u bankarskom sektoru prepoznale su i potvrdile referentne međunarodne organizacije i institucije – ne samo nastavkom uspješne saradnje nego i dodjelom nagrada i priznanja. Inovativan pristup, novi servisi, unapređene usluge, društveno odgovorno poslovanje i predanost zajednici, objedinjeni motom „Tu smo”, potvrđuju lidersku poziciju ove finansijske institucije u Crnoj Gori. Nikola Perišić, član Upravnog odbora CKB, nadležan za Sektor poslovanja sa pravnim licima, kaže da su u Banci ponosni na ta dostignuća, ali i svjesni da uvijek postoji prostor za napredak. Dodaje da će težiti da budu još bolji i da će i dalje raditi na unapređenju usluga.

Magazin The Banker izabrao je CKB za najbolju banku u Crnoj Gori za 2023. godinu. Zašto su priznanja ovoga tipa važna za CKB, i generalno za bankarski sektor u Crnoj Gori? 
Sa ponosom bih istakao da smo, u rekordnoj godini koja je za nama, dobitnici brojnih internacionalnih nagrada. One predstavljaju ne samo priznanja za naša dostignuća – one su i potvrda naše predanosti visokim standardima u banka­rskom sektoru i kontinuiranom unapređenju usluga. Nagrada Bank of the Year 2023, koju dodjeljuje ugledni magazin The Banker, posebno nam je važna jer se do po­­bjednika dolazi na osnovu različitih kriterijuma – analiziraju se finansijska stabilnost, inovativnost, kvalitet usluga i druge ključne performanse. Global Finance magazin proglasio nas je najboljom bankom u Crnoj Gori, i to peti put zaredom, čime smo još jednom dokazali lidersku poziciju. Za moj tim i mene lično posebno značajno jeste i Euromoney priznanje – Market Leader for Corporate Banking, čiji smo dobitnik drugu godinu zaredom. Ovo priznanje dodatno potvrđuje našu sposobnost da pružamo vrhunske usluge i rješenja za kompanije i javni sektor, ali i da smo prepoznati kao pouzdan i dugoročan partner. Naši klijenti su sigurni da će njihove ideje i njihovi projekti biti podržani na pravi način, uz pažnju koju zaslužuju. Ova priznanja su važna, ne samo za nas već i za cjelokupni banka­rski sektor Crne Gore, jer podižu ugled cijele industrije, privlače potencijalne inve­stitore i klijente, i istovremeno promovišu finansijsku stabi­lnost i transparentnost. Rastuća komple­ksnost poslovanja, nošena sve frekventnijim inovacijama, predstavlja dodatne izazove koje pokušavamo maksimalno iskoristiti. Vjerujemo da su ovakav pristup i visoko posta­vljena ljestvica za buduće ciljeve, kao i agilan pristup naših kolega, nešto što garantuje da ćemo i u budućem periodu dobijati prestižne nagrade. Iako smo ponosni na sva dosti­gnuća, svjesni smo da uvijek postoji prostor za napredak. Stoga ćemo težiti da budemo još bolji i kontinuirano ćemo raditi na poboljšanju kvaliteta naših usluga. Timskim radom, koji je srž našeg uspjeha, konstantno smo posvećeni ide­ntifikaciji i implementaciji najboljih praksi, kako bismo i dalje unapređivali sve aspekte našeg poslovanja.

Osim CKB-a, dobre poslovne rezultate bilježe i druge članice OTP grupe. Koliko su profitabilnost i ukupna poslovna stabilnost Grupe važni za uspješan rad njenih članica, a time i CKB-a?    
Profitabilnost i poslovna stabilnost Grupe pruža osnovu za pouzdanost i održivost poslovanja svih članica, uključujući i CKB. Konsolidovani profit OTP grupe nakon oporezivanja u 2023. godini veći je skoro tri puta u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi HUF 990.5 milijardi. Pritom, prinos na kapital zabilježio je rast na 27,2%. Tokom prethodne godine sprovedene su dvije akvizicije. U februaru je kupljena Nova Kreditna Banka Maribor (NKBM), što je najveće preuzimanje koje je ostvarila OTP grupa, dok je u junu završena kupovina Ipoteka banke u Uzbekistanu. Sa izuzetkom Ipoteka banke iz Uzbekistana, koja je usljed visokih troškova kreditnog rizika ostvarila nega­tivan rezultat, sve članice grupe bile su pro­fitabilne u 2023. godini, dok je većina članica ostvarila znatno povećanje profita u odnosu na godinu ranije. Pritom, potrebno je istaći da je doprinos profitu OTP grupe od strane članica koje su izvan Mađarske na nivou od 64%. Ključni pokazatelji likvi­dnosti ostali su stabilni, dok je nivo depozita porastao kod većine članica (7% na nivou Grupe). Kvalitet konsolidovanog kreditnog portfolija takođe je ostao stabilan i glavni pokazatelji kvaliteta portfolija su pozitivni. Da sumiram – rast i razvoj koje ostvaruje OTP grupa, posebno u posljednjih 30 godina, predstavljaju odličan primjer kohezije mudre banka­rske logike, stabilne investicione strategije i konstantnog unapređenja servisa i poslovnog modela.

Sarađujete se EBRD-om na projektima podrške ženama u biznisu i projektima jačanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Koliko ste zadovoljni dosadašnjim učincima?
Evropska banka za obnovu i razvoj već duže vrijeme gradi snažno partnerstvo sa CKB-om, a pomenuti ugovor predstavlja nastavak uspješne saradnje. Ovaj aranžman olakšava pristup finansijama i omogućava kompanijama da uspješno savladaju izazove i da investiraju u razvoj svojih poslovnih modela unapređujući tehnologije, procese i usluge. Posebno bih istakao da je podrška ženskom preduzetništvu u sklopu ove saradnje od vitalnog značaja – korisnicama se nudi dragocjena savjetodavna podrška. To dodatno potvrđuje našu posvećenost razvoju i diversifikaciji crnogorske privrede, kao i promociji najboljih poslovnih praksi i principa. Ove godine posebnu pažnju posvetili smo mikro i malim kompanijama, dok kontinuirano postižemo izvrsne rezultate sa kompanijama srednje veličine, što se takođe odražava na uspješnu realizaciju projekata u sara­dnji s EBRD-om. S obzirom na naše zajedničke prioritete i ciljeve, prema daljoj saradnji usmjerava nas i naša predanost ESG strategiji.

CKB je od osnivanja usmjerena na razvoj i unapređenje servisa. Koje nove servise pripremate, na čemu je glavni fokus?
Ove godine proširili smo ponudu za pravna lica uvođe­njem finansijskog lizinga, kao dodatne opcije za finansiranje. Novim aranžmanom omogućavamo pravnim subjektima da finansiraju nabavku širokog spektra vozila – od putni­čkih do komercijalnih, teretnih vozila i mehanizacije, kao i nabavku druge opreme neophodne za njihovo poslovanje. Naš cilj je da osiguramo konkurentnu ponudu, koja odgo­vara potrebama naših klijenata, a prvi rezultati su nas veoma obradovali. Ovaj novi proizvod pokazuje našu predanost sveobuhvatnim rješenjima koja podržavaju poslovne akti­vnosti naših klijenata. Prepoznali smo ključnu ulogu digitalizacije u poslovnim tokovima, te smo usmjerili naše napore ka njenom unapređenju. U cilju poboljšanja korisničkog iskustva, neprekidno radimo na razvoju funkci­onalnosti CKB GO aplikacije. Nastojimo da unaprijedimo i našu intera­kciju sa klijentima. Ključna mjera u tom smjeru jeste tekuća transformacija našeg Kontakt centra – kroz proširenje broja dostupnih kanala za kontakt, precizniju identifikaciju i kroz druge elemente koji imaju za cilj stvaranje besprijekornog i efikasnog iskustva komunikacije sa klijentima. Naša mreža bankomata najveća je u Crnoj Gori, a sada kontinuirano radimo na povećanju broja cash-in bankomata, na kojima je, osim podizanja, moguće uplatiti novac. Nedavno smo uveli i uređaje za uplatu pazara, tako da klijenti mogu uplatiti gotovinu u bilo koje doba dana, bez gužve i čekanja u redovima, čime je sam proces postao jednostavniji i brži nego ikad.

CKB je nedavno potpisala ugovor sa kompanijom Adriatic marinas o kofinansiranju projekta Boka Place. Koje su ključne vrijednosti tog projekta za Banku i za zajednicu?
Adriatic Marinas sa svojim projektima u sklopu kompleksa Porto Montenegro daje primjer kako treba razvijati crnogo­rsku obalu, odnosno njen urbanizovani dio. Drago nam je da i drugi uspješni investitori slijede njihov primjer. Banka je prepoznala njihov potencijal još u ranoj fazi projekta Porto Montenegro, i od tada širimo saradnju, pa je fina­nsijska podrška projektu Boka Place logičan nastavak veoma uspješne saradnje. Projekat Boka Place svojim sadržajima unaprijediće kvalitet života u Tivtu, koji se zahvaljujući ovom i sličnim projektima izvrsno pozicionira na mapi turističkih destinacija Mediterana. Svi ovi aspekti su, pored odličnih finansijskih parametara, uticali da Banka finansijski podrži konkretan projekat. Na kraju – naša podrška ovom projektu pokazuje da imamo velike mogućnosti kada su u pitanju dobro osmišljeni i ozbiljno vođeni projekti.

Podrška najboljima   

Vaša banka pokrovitelj je Top Business Montenegro inicijative drugu godinu zaredom. Šta je motiv da budete dio tog projekta? 
CKB, kao jedan od ključnih aktera u ekonomskom razvoju države, prepoznaje važnost podrške inicijativama koje promovišu i nagrađuju uspjeh i izuzetnost u poslovanju. Isticanje značaja transparentnog finansijskog izvještavanja, proširenje statističkih baza, kao i podizanje kulture uporedivosti i poslo­vnog nadmetanja na bazi mjerljivih podataka, jesu inicijative koje smo spremni uvijek da podržimo, jer na taj način stvaramo dodatan prostor za pružanje još boljeg servisa. Podržavamo ovaj projekat jer je inspiracija važan dio u našem profesiona­lnom životu, a nas inspirišu naši klijenti – svojom vizijom, svojim idejama i rezultatima koje ostvaruju. Partnerstvo sa Top Business Montenegro inicijativom dodatni je način da podržimo najbolje među nama. Na taj način želimo ih podstaći da nastave da se razvijaju i rastu na bazi transparentnih i fer principa. Oni tako sebi stvaraju prostor za podršku finansijskih institucija, koja je na našem tržištu od presudnog značaja za konkure­ntnost i uspjeh.

(Visited 9 times, 1 visits today)