Primjer inovacija i uspjeha u IT industriji Crne Gore

Diversifikovani profili stručnjaka, akumulirano znanje i iskustvo, naučni pristup razvoju, praćenje svjetskih standarda i tijesna saradnja sa korisnicima, donijeli su uspjeh poslovnoj filozofiji Čikoma, koju najbolje prezentuje kompanijski slogan „Informatika sa ljudskim likom“

Čikom je jedna od najuspješnijih IT kompanija u Crnoj Gori, čija posvećenost inovacijama i izvrsnosti kontinuirano postavlja standarde u industriji. Od 1993. godine kada je osnovana, kompa­nija Čikom realizuje vrhunska IT rješenja, koja ne samo da zadovoljavaju nego i prevazilaze očekivanja klijenata.

Kontinuirano tehnološko unapređenje i prilagođavanje najnovijim trendovima ključni su razlozi zbog kojih je Čikom dospio na vrh crnogorske IT scene. Čikom se, osim po tehnološkoj ekspertizi, od konkurencije izdvaja i po posvećenosti klijentima. U Čikomu znaju da se uspjeh klijenata odražava na uspjeh kompanije – stoga svaki projekat tretiraju sa najvećom pažnjom i predanošću. Bez obzira na to da li se radi o softve­rskom razvoju, informacionoj be­­zbjednosti, data centrima ili sličnim proje­ktima, Čikom pruža perso­nalizovana rješenja koja odražavaju potrebe i ciljeve svakog klijenta.
Čikom nije samo IT kompanija – simbol je izvrsnosti, inovacija i posvećenosti. Sa svjedočanstvom o 30 uspješnih godina rada, Čikom je spreman da vodi Crnu Goru na putu digitalne transformacije, obećavajući još više inovacija i uspjeha u godinama koje dolaze.

Čikom je prepoznatljiv po sertifikovanom kadru, sposo­bnom za realizaciju visokosofisticiranih infrastrukturnih, mrežnih i komunikacionih sistema. Diversifikovani profili stručnjaka, akumulirano znanje i iskustvo, naučni pristup razvoju, praćenje svjetskih standarda i tijesna saradnja sa korisnicima, donijeli su uspjeh poslovnoj filozofiji Čikoma, koju najbolje prezentuje kompanijski slogan „Informatika sa ljudskim likom“.

Čikom je danas partner najvećih svjetskih IT kompanija – Microsoft (Gold Certified Partner), HPE Platinum Partner, Aruba Network Solution Provider, Dell-EMC Gold Solution Provider, Cisco Systems Premier Certified Partner, Ruckus Networking Solution Provider, Check Point 3-Star Partner, ASI – Accredited Systems Integrator Allied Telesis, Avi­gilon Certified Solution Provider, Rittal IT Channel Partner, VMware Partner Connect Advanced, Veeam Silver Partner, Symantec Secure One Gold Partner, Lexmark Accredited Service Partner, Sophos Gold Partner, Veritas Silver Partner, Splunk Associate – Authorized Reseller, Palo Alto Innovator Partner, Fireeye Affinity Partner Silver. Gotovo da nema vodećih svjetskih IT vendora koji nijesu uključeni u paletu rješenja integrisanih u portfoliju Čikoma.

Čikom ima savremeno opremljen Centar za info­rmatičku edukaciju – najveću informatičku edu­kacionu jedinicu info­rmalnog obrazovanja u Crnoj Gori, gdje se polaznici obrazuju po metodama Microsoft Learning Partnera, VUE Testing Centra i ECDL Partner Centra.

Dokaz kontinuiteta kvaliteta Čikoma jesu i brojne nagrade, od kojih su najznačajnije nagrade Festivala informatičkih dostignuća (Infofest) za najbolji kompanijski nastup 2006, 2008-2012, 2015, 2016. i 2018. godine. Na Microsoft svjetskim partnerskim konferencijama Čikom je tri puta – 2010, 2011. i 2012. godine dobijao nagradu Country Partner of the Year.
Slijedeći razvojne prioritete, kompanija Čikom je proširila djelatnost i na upravljanje automatikom i sistemima slabe struje, na upravljanje audio-video sistemima, kao i na proje­ktovanje i nadzor data centara, zbog čega su uspostavljena nova partnerstva sa referentnim vendorima u toj oblasti. Rezultati su oličeni projektima: Data centar Poreske uprave Crne Gore (prva High Availability Safe Room u Crnoj Gori), dva data centra u Radiju i Televiziji Crne Gore, DR sajt Ce­­ntralne banke Crne Gore na Žabljaku (Mikro Data Centar), Tripple Mikro Data Center u Centralnoj banci Crne Gore, Double Edge Data Center za Crnogorski elektroprenosni sistem, Disaster Recovery Site za Radio Difuzni Centar, DR Site Edge Data Center za Prvu banku Crne Gore, prva 4K televizija u CG (TV Pljevlja), TV Herceg Novi i prvi AR Au­­gmented reality projekat u Crnoj Gori – Kanli kula.

Poseban segment u kompaniji Čikom jeste sektor za razvoj i implementaciju softverskih rješenja. U Čikomu sa ponosom ističu rješenja za elektronske sjednice Vlade Crne Gore, Elektronski sistem za upravljanje dokumentima (EDMS) u Vladi Crne Gore i ministarstvima, u opštinama Budva, Pljevlja, Bar, Herceg Novi, u Državnoj revizorskoj instituciji, Crnogorskom elektroprenosnom sistemu, kao i info­rmacione sisteme za podršku radu inspekcija – urbani­stičke, građevinske, zaštite prostora, tržišne, turističke i fitosanitarne, jedinstveni info­rmacioni sistem Uprave za inspekcijeske poslove, softvere za podršku radu lokalnih samouprava i turističkih organizacija. Čikom je razvio i softverska rješenja za Ministarstvo turizma, ekologije i održivog razvoja (LAMP sistem), Klinički Centar Crne Gore (Laboratorijski informacioni sistem), Fond zdra­vstvenog osiguranja Crne Gore (DRG – grupacija usluga po dijagno­stičko-terapijskim grupama), Komisiju za hartije od vrije­dnosti (KOFIS – softver za kontrolu investicionih fondova), Vladu Crne Gore (softver za elektronske peticije), opštine Herceg Novi, Cetinje, Pljevlja i Podgorica (softver za komunikaciju sa građanima – Sistem 48), apli­kaciju E Village (web i mobilna aplikacija koja ima integrisane google mape ruralnih područja, domaćinstava, kulturnog nasljeđa i lokaliteta), Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine (informacioni sistem za ele­ktronske građevinske dozvole).

U toku je realizacija najvećeg crnogorskog izvoznog softve­rskog projekta, koji Čikom radi sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) za potrebe Fede­ralne uprave za inspe­kcijske poslove Bosne i He­rcegovine. U poslovanju Čikoma primijenjene su procedure standarda ISO 9001, ISO 20000 i ISO 27001.

Kompanija Čikom kontinuirano radi na stvaranju inovativnih softverskih rješenja, na osnovu kojih je i upisana u Regi­star inovativnih kompanija Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja. Zahvaljujući tome, kompanija je dobila novac iz grant šeme za inovacije za dva softverska projekta. U srcu svake inovacije jeste kreativnost – Čikom teži da stvori okruženje koje podstiče kreativno razmišljanje i ekspe­rimentisanje. Pristup kompanije agilnom razvoju softvera omogućava brzo testiranje ideja i implementaciju najboljih rješenja u rekordnom vremenu.

Na putu inovacija i neprekidne težnje ka izvrsnosti, u Čikomu su pokrenuli aktivnosti u oblasti razvoja vještačke inteligencije. Pilot projekti su usmjereni na sinergiju napre­dnih AI tehnologija (kao što su Retrieval-Augmented Ge­ne­ration (RAG) i Large Language Models (LLM), sa ciljem rješavanja najsloženijih izazova crnogorskog bankarskog sektora i medicinske radiologije. Ove inicijative imaju za cilj da revolucionarno unaprijede usluge pravnog savjetovanja i medicinske dijagnostike, nudeći do sada neviđene mogućnosti, efikasnost i posebno korisničko iskustvo. U Čikomu pažljivo kreiraju sisteme vještačke inteligencije koji su prilagođeni za razumijevanje i tumačenje složenog pejzaža bankarskih propisa i pravnih okvira, i postavljaju nova mjerila u pravnom konsaltingu vođenom vještačkom inteligencijom. Očekivanja su da će Čikom i u dijagnostici patoloških stanja „prokrčiti” nove puteve uz primjenu AI.

(Visited 32 times, 1 visits today)