Tim kojem se vjeruje

O profesionalnim kvalifikacijama ljekara i o kvalitetu najsavremenije dijagnostičke opreme koju nudi Poliklinika Moj Lab svjedoči konstantan rast broja pacijenata. Preko 90 ljekara na raspolaganju je pacijentima za različite preglede i konsultacije

Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Moj Lab, sa sjedištem u Podgorici, počela je sa radom u avgustu 2020. godine. Ustanova ima dvije organizacione jedinice – polikliniku i laboratoriju. U prethodnom dvoipogodišnjem periodu više od 500.000 pacijenata koristilo je blizu milion usluga. Poliklinika Moj Lab nudi širok spektar usluga iz oblasti interne medicine, kardiologije, pulmologije i pneumoftiziologije, gastro­enterologije, endokrinologije, reumatologije, hematologije, radiologije, urologije, ORL i oftalmologije, kao i ginekologije, sa uslugama vantjelesne oplodnje, u okviru koje ordiniraju i psiholozi, genetičari i embriolozi. Poliklinika nudi i onkološke konsultacije.

Od početka rada Centra za vantjelesnu oplodnju, uz pomoć Moj Lab tima, na svijet je došlo više od 50 beba. Posebna pažnja posvećuje se najmla­đim stanovnicima, te u okviru pedijatrijske poliklinike preko 20 specijalista i užih specijalista pedijatrijske medicine brine o zdravlju djece i njihovom bezbrižnom odrastanju. U klinici se obavljaju i konsu­ltativni pregledi kod domaćih i stranih pedijatrijskih supspecijalista iz oblasti pulmologije, gastroenterologije, alergologije i imu­nologije, kardiologije, neonatologije, endokrinologije, dječije reumatologije, ORL, dječije hirurgije i urologije, fizijatrije, pregledi psihologa i psihijatara, kao i pregledi i psihološki testovi prije polaska u vrtić i školu. 

Laboratorija Moj Lab sa timom izuzetnih stručnjaka i savremenom opremom pokriva najširi spektar analiza. Zahvaljujući visokospecijalizovanom kadru i opremi, 13 jedinica širom Crne Gore obavlja preko 500 različitih testova. Brzo, sigurno i pouzdano laboratorije Moj Lab nude širok spektar analiza iz oblasti biohemije, molekularne dijagnostike, mikrobiologije sa parazitologijom, patohistologije i imunohistohemije, hematologije sa hemostazom, endokrinoloških markera, tumorskih markera, alergologije i imunologije. Laboratorijski centar je i zvanična laboratorija Uefe, a jedinstven je u Crnoj Gori budući da nudi sveobu­hvatnu dijagnostiku trombofilija, najširi spektar seroloških i imunoloških analiza sa rezultatima u toku istog dana, imu­nohistohemijske metode, molekularno profilisanje različitih tipova tumora, genetske analize u cilju utvrđivanja predispozicije za razvoj različitih tipova karcionoma, a partner je sa evropskim laboratorijskim koncernom – Synlab. Pored navedenih usluga, ustanova raspolaže i novim sanitetskim vozilom opremljenim najsavremenijom medicinskom opremom za monitoring pacijenta tokom transporta, te je na taj način u mogućnosti da pruži usluge prevoza i kućnih posjeta.

Ustanova Moj Lab pruža usluge u Podgorici (na sedam loka­cija), Nikšiću, Cetinju, Budvi, Tivtu, Herceg Novom, Kotoru, Bijelom Polju i u Kolašinu. O profesionalnim kvalifikacijama ljekara i o kvalitetu najsavremenije dijagnostičke opreme koju nudi Poliklinika Moj Lab svjedoči konstantan rast broja pacijenata. Pored stalno angažovanih ljekara, ustanovu u kontinuitetu posjećuju renomirani profesori i doktori iz Crne Gore i inostra­nstva. Preko 90 ljekara na raspolaganju je pacijentima za različite preglede i konsultacije.

Poliklinika Moj Lab usaglasila je poslovne aktivnosti prema zahtjevima tri međunarodna standarda – sistem menadžmenta kvalitetom (MEST EN ISO 9001), sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (MEST EN ISO 14001) i sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu (MEST ISO 45001). Poslovanje prema međunarodnim principima i standardima, koje je pod stalnom kontrolom i revizijom stranih ocjenjivača, odraz su misije zdravstvenog sistema Moj Lab – unapređenja kvaliteta života svakog pojedinca kroz visokokvalitetnu i stručnu zdravstvenu uslugu.

(Visited 27 times, 1 visits today)