Ljudski resursi i nove tehnologije ključ su uspjeha

Domaći i međunarodni renomirani klijenti preporučuju Ekonomik accountants za poslove u vezi sa organizacijom radnih i boravišnih dozvola, sa upravljanjem ljudskim resursima, sa računovodstvenim uslugama  i poreskim savjetodavnim uslugama

Kompanija Ekonomik Accountants, osnovana 2006. godine, jedna je od najmodernijih, najefikasnijih i najkompetentnijih računovodstvenih firmi u Crnoj Gori.

Ugovori sa više od 500 kompanija u prethodnim godinama i saradnja sa multinacionalnim kompanijama u  različitim sektorima (bankarstvo, vazduhoplovstvo, razvoj, medicina, osiguranje, nafta i gas, telekomunikacije), a onda i saradnja sa visokoplatežnim pojedincima i porodicama iseljenika, preporučuju Ekonomik Accountants za poslove u vezi sa organizacijom radnih i boravišnih dozvola, sa upravlja­njem ljudskim resursima, sa računovodstvenim uslugama  i poreskim savjetodavnim uslugama. Zaposleni u Ekonomik Accountantsu posvećeni su realizovanju poslovnih potreba renomiranih domaćih i međunarodnih klijenata iz preko 40 zemalja, pružajući im fleksibilne, visokokvalitetne i zasebno prilagođene računovodstvene usluge.

Zbog napretka u tehnologiji, ali i izmjena propisa i po­većane potrebe za transparentnošću u finansijskom izvještavanju, sektor računovodstva proteklih godina prošao je kroz velike promjene, koje su uticale ne samo na način pružanja računovodstvenih usluga već i na širenje vještina koje su računovođama potrebne. Jedna od najznačajnijih promjena jeste uvođenje raču­novodstvenog softvera zasnovanog na „oblaku” i fiskalizovanog fakturisanja, koje je malim i srednjim preduzećima olakšalo upravljanje finansijama. U pitanju je rješenje koje nudi brojne prednosti, uključujući automatsko ažuriranje softvera, finansijsko izvještavanje u realnom vremenu, mogućnost pristupa fina­nsijskim podacima i kreiranje faktura na bilo kom mjestu gdje postoji internet konekcija.

Evidentno je, međutim, i da u Crnoj Gori tek treba da se razviju platforme za online plaćanje, koje će moći da koristi veliki broj građana, da bi se preko njih pristupilo većini međunarodnih provajdera. Nedostatak dobro razvijenih tzv. „plug-and-play” i gotovih rješenja za segment MSP/SoHo, predstavlja veliki teret za razvoj lokalne ekonomije, kao i za domet crnogorskih kompanija koje žele da ponude svoje usluge na globa­lnom nivou.Iako upotreba tehnologije u računovodstvu ima brojne prednosti, ona donosi i određene izazove. Jedna od glavnih bojazni tiče se mogućnosti izmještanja radnih mjesta zbog automatizacije rutinskih zadataka. Međutim, to ne pre­dstavlja nužno negativan razvoj situacije. Automatizacija može osloboditi računovođe da se fokusiraju na zadatke višeg nivoa, kao što su strateško planiranje i usluge poslo­vnog savjetovanja.

Sa tehnologijom koja nastavlja da modifikuje sektor raču­novodstva, mijenjaju se i očekivanja klijenata. Klijenti traže više od osnovnih računovodstvenih usluga – žele da im računovođe daju strateške savjete i da im pomažu u razvoju poslovanja. To znači da računovođe moraju biti u mogućnosti da ponude širi spektar usluga, uključujući poslovno planiranje, planira­nje budžeta i predviđanje. Kako bi zadovoljili ova promjenljiva očekivanja klijenata, računovođe moraju razviti novi skup vještina. Moraju biti u stanju da efikasno komuniciraju sa klijentima, da razumiju njihovo poslovanje i da ponude prilagođena rješenja koja zadovoljavaju njihove potrebe. Isto tako treba da budu sposobni da tumače fina­nsijske podatke i da ih koriste za donošenje odluka. Mijenjanjem uloge računovođa, mijenja se i njihov odnos sa klijentima. Računovođe više neće biti samo pružaoci usluga već i savjetnici od povjerenja, koji su uključeni u svaki aspekt poslovanja svojih klijenata. To znači da raču­novođe moraju biti sposobne da izgrade čvrste odnose sa svojim klijentima i da daju klijentima smjernice o širokom spektru pitanja – od planiranja poreza do strateškog rasta.

Osim uobičajenih vještina koje svaki računovođa treba da posjeduje u načelu, fokus mora biti na širem dijapazonu vještina, uključujući:
1.    strateško razmišljanje – uz sve veće prisustvo te­hno­logije i automatizacije, računovođe moraju biti u stanju da strateški razmišljaju o tome kako mogu donijeti dodatu vrijednost svojim klijentima i pomoći im da unaprijede svoje poslovanje;
2.    poslovna pronicljivost – računovođe moraju imati duboko razumijevanje poslovanja klijenata kojima pružaju usluge, uključujući poznavanje njihovog sektora, konkurenata i finansijskih ciljeva;
3.    poznavanje tehnologije – računovođe moraju pri­hvatiti tehnologiju i biti sposobni da je koriste u svoju korist, bilo da to znači implementaciju tih tehnologija, korišćenje analitike podataka da bi se prepoznali tre­ndovi i prilike, ili prihvatanje inovacija koje unapređuju poslovanje i podržavaju interese klijenata.

Sektor računovodstva prolazi kroz znatne promjene koje su rezultat napretka u tehnologiji, zakonodavnih i promjena u očekivanjima klijenata zbog drugačije uloge računovođa u društvu koje evoluira.
Iako su ove promjene izazovne, one računovođama nude brojne mogućnosti da prošire  poslovanje i da tržištu ponude raznovrsnije usluge. Ključ uspjeha jeste u tome da se prihvate nove tehnologije, a da se istovremeno sačuva ljudski doprinos, da se razviju nove vještine koje se često ne odnose na čisto računovodstvo, te da se fokus usmjeri na dodatu vrijednost a ne isključivo na upravljanje troškovima.

Crna Gora je blizu trenutka kada će postati nova članica EU. Kada se to desi, otvoriće se brojne nove mogućnosti koje će znatno ojačati ekonomiju. Sektor računovodstva i revizije imaće suštinsku ulogu u tom prelaznom periodu. U pitanju je izazovan i odgovoran zadatak, u kojem se sektor računovodstva mora pozicionirati kao etički uzor, a  domaći standardi uskladiti sa međunarodnim –   kako bi  Crna Gora postala najprivlačnija zemlja u regionu.

(Visited 15 times, 1 visits today)