Posvećeni najboljim interesima klijenata i banke

Pad indeksa lakoće poslovanja traži hitno i suštinsko sprovođenje reformi, a znanje stranih kompanija može biti značajno u tom procesu. Ohrabrujuće su izjave predstavnika donosilaca odluka da su spremni za intenzivniju saradnju i dijalog, kaže Tamaš Kamaraši

Crnogorski bankarski sektor i donosioci odluka moraju izgraditi jače i sadržajnije partnerstvo kako bi osnažili ekonomiju i učinili je otpornijom na negativne uticaje, kazao je Tamaš Kamaraši, predsjednik Upravnog odbora Crnogorske komercija­lne banke. On je u intervjuu za magazin Top Business Montenegro rekao da crnogorski bankarski sektor bilježi rast depozita za više od milijardu eura, te da novi kreditni aranžman CKB-a sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj potvrđuje da je CKB posvećena razvoju i diversifikaciji crnogorske privrede, ali i promociji najboljih poslovnih praksi i principa. Kamaraši poručuje i da će zaposleni u CKB-u i ubuduće nastojati da realizuju aktivnosti koje su u najboljem interesu društva u okviru kojeg stvaraju i žive.

Kako ocjenjujete stanje u bankarskom sektoru, posebno uzimajući u obzir trenutnu geopolitičku situaciju, ali i aktuelna dešavanja u Crnoj Gori?
Koeficijent solventnosti koji je dvostruko viši od propisanog zakonskog minimuma potvrđuje stabilnost, likvi­dnost i adekvatnu kapitalizovanost banaka koje posluju na crnogorskom tržištu. Povjerenje u bankarski sistem refle­ktuje se direktno na stanje ključnih indikatora – bilježimo rast depozita za više od milijardu eura i rast novoodobrenih kredita za 31,5%. Rezultati su došli kao posljedica pažljive politike i adekvatnih odluka koje su crnogorske banke, ali i sam regulator donijeli u proteklom periodu. Međutim, vjerujem da smo, od perioda pandemije do danas, shvatili koliko je ključno da budemo prilagodljivi i da razvijamo mehanizme koji pružaju dodatnu zaštitu od nepredviđenih okolnosti koje mogu uticati na bankarski sistem i ekonomiju zemlje. Postignuća koja sam pomenuo ohrabrujuća su, ali sigurno ne pomjeraju fokus sa izazova koje nameću geopolitička situacija i prilike u Crnoj Gori. U svjetlu svih ovih dešavanja, moramo izgraditi jače i sadržajnije partne­rstvo između bankarskog sektora i donosilaca odluka kako bismo osnažili crnogorsku ekonomiju i učinili je otpornijom na negativne uticaje. U tom procesu posebno je važna stabilizacija političke situacije i suštinska usmjerenost na ostvarivanje ciljeva iz evropske agende.

Kolika vam je motivacija za rad i unapređenje bankarskih usluga povjerenje više od 180 hiljada aktivnih klijenata, od kojih je većina u CKB-u već 20 godina?
Ponosni smo na činjenicu da smo izbor za više od 180 hiljada aktivnih klijenata i u tome vidimo veliku motivaciju i obavezu da opravdamo ukazano povjerenje. Posebno nas raduju postignuća naših klijenata – podržavali smo njihove poslovne ideje koje su izrastale u uspješne i održive kompa­nije, bili smo podrška u važnim životnim momentima, poput kupovine stana ili školovanja. Siguran sam da klijenti prepoznaju da je partnerski odnos naše suštinsko opredje­ljenje i da je to jedan od razloga liderske pozicije koju CKB ima na tržištu. U određenim trenucima pokazali smo visok nivo transparentnosti i riješenosti da se uspješno odre­dimo prema ozbiljnim izazovima. To iskustvo nas je dodatno ojačalo i potvrdilo da nema kompromisa sa onim što je najbolji interes klijenata i banke.

Navikli ste klijente na stalna unapređenja i na digitalizaciju servisa. U kojoj mjeri oni prihvataju servise koji su prilagođeni onome što se smatra savremenom bankarskom uslugom?
Kada smo našim klijentima prvi na crnogorskom tržištu ponudili tada najnaprednije digitalno rješenje, znali smo da smo na početku promjene koja će znatno uticati na indu­striju u okviru koje poslujemo. Bilo je jasno da digitalizacija ne podrazumijeva samo razvoj najsavremenijih rješenja već da traži i dosljednu edukaciju i osnaživanje klijenata da koriste servise i usluge ovog tipa. Zahvaljujući tome, oni prihvataju i aktivno koriste digitalne CKB servise. Međutim, razlog zbog kojeg se klijenti u sve većoj mjeri okreću ovakvom vidu bankarskih usluga jeste i niz povo­ljnosti koje su im dostupne. Dovoljno je reći da su određene transakcije, ukoliko se obave putem naše CKB GO apli­kacije, niže i do 20% nego u filijalama. Tržištu smo ponudili i tri CKB paketa koji sadrže različite digitalne proizvode koji mogu ispratiti potrebe klijenata. Možda je najbolji pokazatelj uspješnosti i prepoznavanja naših digitalnih proizvoda činjenica da se putem CKB mobilnog bankarstva mjesečno uspješno rea­lizuje preko 200.000 naloga.

Krajem prošle godine CKB i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor za novi kreditni paket, vrijedan šest miliona eura, za podršku ženskom preduzetništvu i jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća. Zašto je važan ovaj aranžman?
Evropska banka za obnovu i razvoj dugogodišnji je partner CKB-a i pomenuti ugovor je nastavak naše uspješne sara­dnje. Kroz ovaj aranžman dodatno je omogućen lakši pristup finansijama, te kompanije mogu uspješnije prevazići svakodnevne poslovne izazove ili uložiti u razvoj poslo­vnog modela u dijelu unapređenja tehnologija, procesa ili usluga. Morao bih istaći da je u sklopu podrške ženskom preduzetništvu, korisnicama omogućena i veoma važna sa­­vjetodavna podrška. Aranžman potvrđuje da je naša banka posvećena razvoju i diversifikaciji crnogorske privrede, ali i promociji najboljih poslovnih praksi i principa.

Nakon što ste odabrani za predsjednika Savjeta stranih investitora Crne Gore, kazali ste da Savjet mora zauzeti značajniju poziciju u proce­sima donošenja odluka koje utiču na poslovanje stranih investitora i na ekonomiju zemlje. Na šta ste konkre­tno mislili?
Kada govorim o Savjetu stranih investitora, ne stavljam fokus isključivo na kompanije koje zapošljavaju mnogo ljudi, redovno plaćaju poreze i koje su odgovorni tržišni akteri. Često ističem da je riječ o kompanijama koje imaju vrijedno znanje i iskustvo koje donose u Crnu Goru. Na nedavnom predstavljanju „Bijele knjige”, ukazali smo da pad indeksa lakoće poslovanja traži hitno i suštinsko sprovođenje reformi, i siguran sam da znanje stranih kompanija može biti značajno u tom procesu. Ohrabrujuće su izjave predstavnika donosilaca odluka da su spremni za intenzivniju saradnju i dijalog, a siguran sam da će nam od pomoći biti i strategija rada SSICG, na kojoj smo radili sa prestižnom Boston Consulting grupom.

Crnogorska komercijalna banka je prepoznata kao društveno odgovorna institucija. Kada podvučete crtu, na šta ste posebno ponosni?
Mnogo je projekata i rezultata na koje možemo biti posebno ponosni. Međutim, istakao bih da nas najviše raduje činje­nica da su zaposleni CKB-a uvijek spremni da budu dio svake društveno odgovorne inicijative koju sprovodimo. Zajedno sa našim koleginicama i kolegama pružamo podršku obrazovnom i zdravstvenom sistemu, različitim kulturnim i sportskim dešavanjima i kolektivima, očuvanju životne sredine, a posebno nastojimo da unaprijedimo položaj ugroženih grupa u društvu. I u vremenu koje je pred nama nastojaćemo da doprinesemo realizaciji akti­vnosti koje su u najboljem interesu društva u okviru kojeg stvaramo i živimo.

(Visited 25 times, 1 visits today)